PTE General

Dlaczego warto zdać egzamin International Certificate?

Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla studentów i osób dorosłych. Rekomendowany jest już od 13 roku życia.

Egzamin International Certificate:

ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu

skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym

uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie

pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy.

International Certificate:

testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,

koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywaniu testów

autentyczny materiał i zadania będące naturalną kontynuacją pracy na lekcji pozwalają zdającym zaprezentować swoje najlepsze umiejętności

format oparty na scenariuszach umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron

Zarówno część pisemna, jak i ustna są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii, a egzamin jest akredytowany przez niezależną organizację Ofqual.

Test powstał we współpracy z Edexcel Limited, największym brytyjskim organem przyznającym kwalifikacje akademickie i zawodowe, który jest oficjalnym podmiotem wystawiającym certyfikat International Certificate.

Struktura i poziomy egzaminu

International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).

CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.

CZĘŚĆ USTNA składa się z trzech lub czterech części, zależnie od poziomu i trwa od 5 do 8 minut. Zadaniami są krótka wypowiedź, dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

Poziom egzaminuPoziom CEFRCzas trwania egzaminu (część pisemna + część ustna)
Foundation LevelA11 godz. 15 min. + 5 min.
Level 1A21 godz. 35 min. + 5 min.
Level 2B11 godz. 35 min. + 7 min.
Level 3B22 godz. + 7 min.
Level 4C12 godz. 30 min. + 8 min.
Level 5C22 godz. 55 min. + 8 min.